Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Zodra men Beekse Bergen betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Beekse Bergen gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Beekse Bergen zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

 3. Onder ‘Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, het buitenterrein, binnen- en buitenzwembad, het Victoriameer en overige waterplassen alsmede het parkeerterrein.

 4. Onder ‘hoofdboeker’ wordt verstaan degene die namens een reisgezelschap de overeenkomst met Beekse Bergen afsluit.

 5. Onder ‘reisgezelschap’ wordt verstaan het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst recht heeft in de geboekte accommodatie te verblijven.

 6. Onder ‘medereizigers’ wordt verstaan degene die onderdeel uitmaken van het reisgezelschap.

 7. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Beekse Bergen te waarborgen.

 8. Bij strijdigheid tussen onderhavig reglement en voorwaarden en/of reglementen van de festival organisator of het evenement prevaleert dit reglement, tenzij hier in dit reglement uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Artikel 2 Toegang en verblijf

 1. Personen jonger dan 18 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

 2. Beekse Bergen gaat er van uit dat de hoofdboeker met instemming van de medereizigers deze overeenkomst aangaat.

 3. De hoofdboeker heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de medereizigers de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

 4. De hoofdboeker heeft bij de boeking borg betaald. In geval van schade door het reisgezelschap kan Beekse Bergen de schade op de borg inhouden. Onder schade wordt verstaan schade in de breedste zin van het woord, waaronder in elk geval valt: schade aan, in en rondom de accommodatie, schade aan de in de accommodatie aanwezige inventaris, schade aan overige zaken op het park en/of (additionele) schoonmaakkosten. Tevens mag er niet gerookt worden in de accommodatie.

 5. Indien er geen schade is of als na inhouding van een schadebedrag op het bedrag van de borg, een borgbedrag resteert wordt het bedrag van de (resterende) borg binnen 3 weken na vertrek teruggestort op de rekening van de hoofdboeker.

 6. Indien de schade het bedrag van de borg overtreft behoudt Beekse Bergen zich het recht voor het meerdere te verhalen bij de hoofdboeker dan wel ieder andere medereiziger. Zulks ter keuze van Beekse Bergen.

 7. Beekse Bergen gaat er vanuit dat in, aan en rondom de accommodatie alles in goede staat aanwezig is. Constateert u bij aankomst schade en/of mankementen in, aan of rondom de accommodatie, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de receptie van Beekse Bergen (tel. 0031 (0)88-9000323), maar in ieder geval op de aankomstdag.

 8. In geval van schade veroorzaakt tijdens uw verblijf informeert u de receptie van Beekse Bergen (tel. 0031 (0)88-9000323) onmiddellijk. De veroorzaakte schade moet onmiddellijk ter plaatse worden vergoed, tenzij de hoofdboeker en de medereizigers kunnen aantonen dat het ontstaan van de schade niet te wijten is aan diens schuld of aan de schuld van - met toestemming van Beekse Bergen - aanwezige derden. Indien (een gedeelte van) de schadeomvang niet direct vastgesteld kan worden, stelt Beekse Bergen een factuur op. De factuur dient 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn.

 9. Indien u nalaat de tijdens uw verblijf veroorzaakte schade te melden, wordt aangenomen dat de schade, welke binnen 72 uur na vertrek wordt vastgesteld, door uw reisgezelschap is veroorzaakt. Indien u zich hierin niet kunt vinden dient u dit bij aankomst te melden bij de receptie van Beekse Bergen, zodat een gezamenlijke eindinspectie ingepland kan worden.

 10. Beekse Bergen is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park of haar locatie te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

 11. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park of op de locatie van Beekse Bergen.

 12. Gebruik door derden van de accommodatie is slechts toegestaan indien Beekse Bergen daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 13. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 14. Het park is (gedeeltelijk) autovrij. Voor gasten die in een accommodatie verblijven in het autovrije gedeelte of daar een kampeerplaats hebben geboekt, geldt dat men de auto dient te parkeren op de aangewezen parkeerplaats buiten het park. Voor gasten in de verblijfsaccommodaties in het autogedeelte of kampeerplaatsen in dat gedeelte van het park, geldt vanuit veiligheidsoverwegingen een verbod op het tussentijds gebruik van hun auto’s en/of overige motorvoertuigen. Gasten in de verblijfsaccommodaties en kampeerplaatsen (waar auto’s bij de verblijfsaccommodaties en kampeerplaatsen zijn toegestaan) zijn uitsluitend gerechtigd hun auto’s en/of overige motorvoertuigen op de dag van aankomst op de bij de verblijfsaccommodaties/kampeerplaatsen aanwezige parkeerplaatsen te parkeren en op de dag van vertrek weer te verwijderen. Tussentijds gebruik van de voertuigen, bijvoorbeeld voor vervoer op het park, is niet toegestaan. Bij het niet naleven van dit voorschrift is artikel 3 lid 2 van toepassing en kan u de toegang tot het park worden ontzegd. Afwijkende voertuigen, zoals limousines, quads, elektrische steps, minibike, segway, golfkar en of anders dan een personen auto zijn niet toegestaan.

 15. De geluidsinstallaties welke zich in auto’s en/of motorvoertuigen bevinden, dienen dusdanig te worden gebruikt dat hierdoor, naar het oordeel van Beekse Bergen, geen overlast wordt veroorzaakt.

 16. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 17. Accommodaties en kampeerplaatsen dienen vrij van afval te worden achtergelaten op straffe van inhouding van de borg. Bij overschrijding van het bedrag van de borg worden de meerkosten op de hoofdboeker verhaald.

 18. In de horecagelegenheden is het gebruik van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden.

 19. Op het park is per bezoeker maximaal 4,5 liter zelf meegebrachte frisdrank en/of licht alcoholhoudende drank (maximaal 15 procent) toegestaan mits verpakt in gesealde plastic flessen en/of in blikjes. Zelf meegebrachte sterk alcoholische drank en/of glas(werk) zijn niet toegestaan op het park. Bovenstaande is van toepassing tenzij het reglement van het evenement hierin afwijkt, welke alsdan voorrang heeft ten aanzien van dit punt.

 20. Zelf meegebrachte gasbarbecues en –fornuizen, gourmetsets, koelkasten en tapinstallaties zijn niet toegestaan op het park. Een aluminium wegwerpbarbecue en een klein formaat prikfles campinggas (max. 190 gram) zijn toegestaan op het park, tenzij anders aangegeven in het festivalreglement, welke alsdan voorrang heeft.

 21. Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Beekse Bergen.

 22. Op het park is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van het Lake Resort of Safari Resort/Safari Hotel Beekse Bergen is verkregen.

 23. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van het Lake Resort of Safari Resort Beekse Bergen is verkregen.

 24. Beekse Bergen maakt gebruik van cameratoezicht.

 25. Beekse Bergen kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park, het festival en van de personen die zich in of rondom het park en/of festival begeven. Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Beekse Bergen en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde personen. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

 26. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van het Lake Resort of Safari Resort Beekse Bergen is verkregen.

 27. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van het Lake Resort of Safari Resort Beekse Bergen is verkregen.

 28. Caravans, campers en/of andere vervoers- of verblijfsmiddelen welke naar het oordeel van Beekse Bergen niet in deugdelijke staat verkeren, worden niet tot het park toegelaten. Caravan, campers en/of andere vervoer- of verblijfsmiddelen met een tandem-as of met een lengte van meer dan 7.75 meter worden niet toegelaten op het park.

 29. Bij kampeerplaatsen is er geen garantie voor stroom.

 30. Op het park is varen en/of vissen niet toegestaan, zodat boten, andere vaarmiddelen en vissersgerei niet tot het park worden toegelaten.

 31. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan op het park.

 32. Zelf meegebrachte bankstellen en geluidsinstallaties zijn niet toegestaan op het park.

 33. Bij het boeken van een verblijfsaccommodatie of kampeerplaats op het terrein van Beekse Bergen ten behoeve van bezoekers van het festival handelt de organisator namens Beekse Bergen Exploitatie B.V. en/of Safari Resort Exploitatie B.V.

 34. Annulering van het evenement door organisator geeft de bezoeker geen recht op kosteloze annulering van de kampeerplaats of accommodatie. De overeengekomen vergoeding blijft verschuldigd en wordt niet gerestitueerd, ook niet als de bezoeker niet verschijnt.

 35. Het is niet mogelijk om de reservering van de accommodatie en/of kampeerplaats kosteloos te annuleren.

Artikel 3 Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Bij het betreden van Beekse Bergen vindt actieve toegangscontrole plaats van personen en worden voertuigen en meegebrachte verblijfsmiddelen mogelijk doorzocht. Zaken welke niet zijn toegestaan op het park worden hierbij in beslag genomen.

 2. Beekse Bergen is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Beekse Bergen tot enige vergoeding is gehouden.

 3. Binnen Beekse Bergen is het niet toegestaan:

  a. Attracties te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;

  b. Wapens of andere, naar het oordeel van Beekse Bergen, gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. Beekse Bergen behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen;

  c. Verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen.

 4. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

 5. Het bezoek aan Beekse Bergen geschiedt geheel voor eigen risico.

 6. Zwemmen is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen.

 7. Bezoekers zonder zwemdiploma mogen het binnenzwembad, het buitenzwembad en het Victoriameer slechts betreden met drijfmateriaal om en onder begeleiding van een volwassene met een zwemdiploma.

 8. Bij de zwembaden, strandjes en diverse attracties staan veiligheidsvoorschriften vermeld. Deze voorschriften dienen stipt te worden nageleefd

 9. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid van de aanwezige dieren begeven. Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico.

 10. Het voeren van de dieren is ten strengste verboden.

 11. Beekse Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen, tenzij het letsel of de schade het gevolg is van een tekortkoming die Beekse Bergen is toe te rekenen.

 12. Beekse Bergen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

 13. Voor zover Beekse Bergen geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat:

  a. De wettelijke aansprakelijkheid van Beekse Bergen voor andere dan letsel- en overlijdensschade beperkt is tot een maximum van € 455.000,-- per gebeurtenis;

  b. De wettelijke aansprakelijkheid van Beekse Bergen voor letsel- of overlijdensschade beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval in aanvulling op het onder a genoemde bedrag onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 14. Beekse Bergen is bevoegd de veroorzaakte schade volledig op de hoofdboeker te verhalen. De hoofdboeker is aansprakelijk ten opzichte van (medewerkers van) Beekse Bergen voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn medereizigers en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de hoofdboeker, zijn medereizigers en/of de derde(n) kan worden toegerekend.

Artikel 4 Klachten

Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Beekse Bergen om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen door middel van het sturen van een e-mail naar info@beeksebergen.nl.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf bij Beekse Bergen!

Management en medewerkers Beekse Bergen

Laatste update op: 7 februari 2023